MÉDIA AJÁNLAT

Kérjük egyedi ajánlatért keresse munkatársunkat:

Telefon: +36-1-210-9770

E-mail: kommunikacio@ujpiller.hu

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.      A Figyelő Média és Kutató Kft. (továbbiakban „Kiadó”) gondozásában megjelenő kiadványokban bármilyen formában megjelenő reklám- és egyéb hirdetésszervezési tevékenységre támogatás megszervezésére és lebonyolítására a Kiadó önállóan (a továbbiakban „Reklámközzétevő”) által képviselve jogosult eljárni. A megrendelő minden esetben a Kiadóval kerül jogviszonyba. 


II. MEGRENDELÉS

2.      A Kiadó a megrendeléseket írásban (igazolt és azonosítható módon levélben, e - mailben, telefaxon, megrendelőlapon vagy személyesen) fogadja el, és azokat írásban visszaigazolja. Hirdetési szerződés a Felek között kizárólag akkor jön létre, ha azt a Kiadó írásban visszaigazolt módon (formanyomtatványon) elfogadja. A hirdetések megrendelésekor a Megrendelőnek (Reklámozónak) meg kell neveznie vállalkozását (pontos cégszerű elnevezését), annak székhelyét vagy állandó telephelyét, bankszámlaszámát, valamint adószámát; természetes személy Megrendelő esetén lakcímét és anyja nevét (illetve más, azonosításra alkalmas két adatát).

3.      A Megrendelő (Reklámozó) a minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá eső árura vonatkozó reklám esetén köteles írásban nyilatkozni arról, hogy a vizsgálatot elvégezték, és annak alapján az áru forgalomba hozható. Ha az áru nem esik ilyen kötelezettség alá, a nyilatkozatnak ezt kell tartalmaznia.

4.      A Megrendelőnek (Reklámozónak) a megrendelésben nyilatkoznia kell a fizetés módjáról. A Kiadó fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben csak előrefizetés mellett fogadja el a megrendelést.

5.     A megjelenések időpontjának esetleges módosulásáról a Kiadó haladéktalanul értesíti a Megrendelőt.


III. MEGRENDELÉSSEL ÉS ANYAGLEADÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

6.       Megrendelési és anyagleadási határidők Online felületek esetén
Megrendelési határidő: 4 munkanappal a megjelenés előtt (a rendelkezésre álló szabad felületek folyamatosan változnak.)
Anyagleadási határidő (a Kiadó csak kész anyagokat fogad el): 2 munkanappal a megjelenés előtt.

7.
       Az anyagleadás technikai feltételei: a hivatalos médiaajánlat szerint kell eljárni.

8.       Folyamatos megjelenés esetén - ha a Megrendelő a leadási határidőig írásban nem jelzi, hogy változtatni kíván hirdetésén - a Kiadó automatikusan a legutolsó megjelenéskor közölt hirdetést jelenteti meg.

9.     Az előre megrendelt hirdetések anyagainak határidőn túli leadása esetén a megjelenés nem garantált. Ha a hirdetést a Kiadó a leadási késedelem miatt nem tudja megjelentetni, a Kiadót a hirdetési díjnak megfelelő kötbér illeti meg.

10.     A Kiadó a hirdetések leadását követő bármilyen változtatásból eredő károkért kizárólag abban az esetben vállalja a felelősséget, ha a változtatást vállalta, és annak végrehajthatóságát írásban visszaigazolta. A leadást követő változtatásokból származó többletköltséget minden esetben a Megrendelő viseli. Ez a szerződés ráutaló magatartással történő módosítását jelenti.

11.     A Megrendelő felel minden olyan hibáért vagy minőségi problémáért, ami az általa leadott eredeti anyagok (ábrák, grafikák, emblémák) rossz minőségéből vagy hiányából fakad.

12.     Az ügynökségeknek minden esetben, elektronikus formátumban (elektronikus adathordozón) küldött nyomdakész anyagot kell biztosítaniuk. Ellenkező esetben a Kiadó technikai költséget számít fel. Az ügynökségeknek változtatások esetén új, nyomdakész anyagról kell gondoskodniuk.

13.     Az elektronikus formában érkező színes hirdetésekhez minden esetben printet vagy más színmintát kell mellékelni. Ennek hiányában a színbeli eltérés miatt reklamációnak helye nincs.

14.     A Kiadó a hirdetők által leadott filmeket és nyomdakész anyagokat - ha más megállapodás nem történt - a megjelenés után megsemmisítheti.

 

IV. HIRDETÉSEK MEGJELENTETÉSE

15.     A Kiadó fenntartja magának a jogot, a hatályos jogszabályi rendelkezéseket sértő, illetve megkerülő aggályos hirdetéseket nem jelenteti meg. Ebben az esetben a Kiadó a már megrendelt és visszaigazolt hirdetés közlésétől kártérítési - kötbérfizetési kötelezettség és egyéb, a díjfizetést meghaladó mértékű ellenszolgáltatás nélkül elállhat, vagy azzal szemben kifogással élhet. Az ilyen tartalmú elektronikus vagy telefonos hirdetéseket akkor sem jelenteti meg, ha annak díját a megrendelő már igazoltan megfizette. Ez esetben a Kiadó a már megfizetett hirdetési díjat 8 napon belül visszafizeti a megrendelőnek.

16.     Politikai hirdetések: a Kiadó fenntartja magának a jogot, hogy egy megrendelt és visszaigazolt hirdetést politikai hirdetésnek minősítsen, s a hirdetés felé a megkülönböztető politikai hirdetés feliratot tegye.

17.     A Kiadó fenntartja magának a jogot, hogy szerkesztőségi kérésre a hirdetések elhelyezésén változtasson. Erről még a megjelenés előtt, írásban vagy szóban tájékoztatja a Megrendelőt.

18.     A speciális elhelyezési, illetve egyéb igények kielégítését a Kiadó nem tudja minden esetben garantálni. Ebben az esetben a Kiadó csak a hirdetés alapárát számlázza. Ez a szerződés következmények nélküli módosítását jelenti.

19.     A Kiadó nem vállal felelősséget egy hirdetésnek a Kiadónak fel nem róható okból történő megjelenésének elmaradásából bekövetkező károkért. („Elmaradt haszon” címén a kiadó nem vonható felelősségre, kártérítési felelőssége kizárt.).

20.     A Kiadó az átvett kéziratokon jogosult a magyar helyesírás szabályainak megfelelő javításokat elvégezni, az esetleges értelmezési okokból eredő érdemi szövegváltoztatást csak a Megrendelővel egyeztetve végezheti el. A Kiadó a Megrendelő által leadott nyomdakész anyagot változtatás nélkül jelenteti meg. Amennyiben azonban a Kiadó a hirdetés szövegében tartalmi vagy formai hibát észlel, azt minden esetben írásban közli a Megrendelővel, és azt csak közös írásos egyeztetés után korrigálhatja. Nyomdakész anyagok esetében a Kiadó a hibát kijavítja, vagy javításra visszaküldi. Amennyiben a kijavításra visszaküldött, vagy a Kiadó által kijavított anyagokkal szemben a Megrendelő észrevételt nem tesz, úgy „Nem észlelés” címén a Kiadóval szemben semmiféle igény nem támasztható.

21.     Kiadó az online hirdetések kreatívjait megjelenés előtt teszteli. A tesztelés során felmerülő technológiai és tartalmi hibák megjelenés előtti korrigálása a Reklámozó felelőssége. A hirdetések tesztelése során az alábbi legfőbb kritériumok az irányadóak.

  • jpg, gif, animált gif minősége
  • a kiadó által megadott (pixel) méret helyessége
  • hirdetési szervereken keresztül érkező vagy a megrendelő számlálási igénye esetén a hirdetésekbe ágyazott mérőkódok helyessége
  • a hirdetésbe ágyazott érkeztető oldal (landing page) helyessége


V. LEMONDÁS

22.     A hirdetési szerződést a felek közös megegyezéssel megszüntethetik vagy felbonthatják. Lemondást csak írásban tud a Kiadó elfogadni.

A hirdetés Megrendelőt terhelő jogkövetkezmények alkalmazása nélküli lemondása az alábbi lemondási határidőkben lehetséges.
Lemondási határidő a kampány indulása előtt 4 munkanappa.

23.     A lemondási határidőn túli lemondás esetén a Kiadó jogosult a hirdetés visszaigazolt árának kiszámlázására.

24.     A lemondás időpontjának az a munkanap számít, amelyen a lemondásról szóló írásos értesítés a Kiadóhoz megérkezett. Munkaszüneti nap esetén ez a munkaszüneti napot követő első munkanap. A lemondás tudomásulvételét a Kiadó minden esetben írásban visszaigazolja.


VI. REKLAMÁCIÓ

25.     Reklamációt a megjelenéstől számított 5 munkanapon belül lehet bejelenteni. A Kiadó reklamációt csak írásban fogad el. Az esetleges hibás teljesítés esetére csak újabb megjelenés, vagy ha a hirdetés jellegéből adódóan, vagy más okból ez nem lehetséges, árleszállítás megengedett. Hibás teljesítésnek csak az a megjelenés tekinthető, amely formájában és / vagy tartalmában olyan mértékű, hogy a reklámüzenet alapvető célját sérti vagy veszélyezteti.

26.     Amennyiben a hibás teljesítés, vagy egyéb szerződésszegés a Megrendelőnek kárt okoz, úgy a Kiadó, a Reklámközzétevő együttes vagy külön - külön fennálló kártérítési felelőssége kizárólag a szerződésszegéssel vagy hibás teljesítéssel érintett hirdetés ellenértékére korlátozódik.


VII. SZÁMLÁZÁS

27.     A Felek eltérő kikötése hiányában a számla kibocsátásától számított 15 naptári napon belül esedékes az ellenérték megfizetése. A Kiadó a Megrendelőnek a megállapodás szerinti engedménnyel csökkentett számlát küld.

28.     Mennyiségi vagy gyakorisági kedvezmények igénybevétele esetén a Megrendelő vállalja, hogy a megrendelést egy későbbi időpontban nem mondja le, vagy lemondás esetén az adott kedvezménysávokra eső kedvezménykülönbséget számla ellenében megfizeti a Kiadónak.

29.     Ha a Megrendelő a fizetési késedelem esetén a Kiadó felszólításában megjelölt határidőt elmulasztja, a Kiadó a további hirdetések közlését, azok visszaigazolása ellenére is, minden külön jogkövetkezmény nélkül felfüggesztheti, illetve a megállapított kedvezményeket egyoldalúan a további hirdetések vonatkozásában visszavonhatja. Az így felfüggesztett közlésű hirdetések elmaradása miatt a Megrendelő nem jogosult kártérítésre.

30.     Késedelmes fizetés esetén a felek eltérő megállapodása hiányában a Kiadó a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 301. § (1) bekezdésében meghatározott, gazdasági társaság Megrendelő esetén pedig a Ptk. 301/A. § (2) bekezdésében meghatározott mértékű kamatot jogosult felszámolni a késedelemmel érintett napokra.

31.     A Kiadó fenntartja magának a jogot az évközi árváltoztatásra, de erről a szerződéses Megrendelőt a tarifamódosítás érvénybe lépése előtt legalább 30 naptári nappal értesíti.


VIII. FELELŐSSÉG

32.     A reklám tartalmáért, annak jogszerűségéért a Megrendelő teljes felelősséget vállal, és ezennel visszavonhatatlanul átvállalja a Kiadótól, Reklámközzétevőtől, vagy ezek alkalmazottaitól, megbízottjaitól a reklám közzétevőjének a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény szerinti, vagy egyéb jogszabály (Ptk., 2010. évi CIV. tv. 2010. évi CLXXXV. tv., Tpvt., stb.) alapján fennálló, a Kiadóval, Reklámközzétevővel, vagy ezek alkalmazottaival, megbízottjaival szemben fennálló, a reklám tartalma miatt kiszabott mindazon bírságot, megállapított kártérítést, sérelemdíjat és költséget, amely a hivatkozott jogszabályok és a jelen szerződés Megrendelő általi megszegése folytán az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a Kiadóval, illetve annak munkatársaival szemben érvényesítenek. A Megrendelő köteles az esedékességkor megfizetni a jogerősen kiszabott bírságot, a megítélt kártérítést és költséget, vagy ha azt a Kiadó, illetve munkatársai már kiegyenlítették, a Kiadónak, illetőleg munkatársának teljes mértékben megtéríteni.

33.     A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a hirdetéssel / reklámmal kapcsolatosan a Kiadó, Reklámközzétevő illetőleg annak munkatársa helyett a hatósággal, illetve a jogosulttal szemben, azok mindennemű követeléséért közvetlenül köteles helytállni.

34.     A Megrendelő szavatol azért, hogy a reklámanyag felhasználását harmadik személy joga nem korlátozza / zárja ki, illetve azért, hogy a hirdetésben szereplő, jogvédelem alá eső művek felhasználásáról megállapodott. A Kiadót, a Reklámközzétevőt ezzel kapcsolatban semmilyen felelősség nem terheli, az estleges igényekért kizárólag a Megrendelő köteles a Kiadó, Reklámközzétevő helyett helytállni.

35.     Mind a Kiadó, mind a Megrendelő köteles az együttműködésük során tudomásukra jutott valamennyi olyan tényt, információt, megoldást vagy adatot, amely a másik fél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi üzleti kapcsolataira vagy szerződéseire vonatkozik üzleti titokként kezelni.


IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

36.     Jelen Általános Hirdetési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv., a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. tv., valamint a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. tv. ide vonatkozó hatályos rendelkezései irányadóak.

37.     A felek az esetleges vitás ügyeiket minden esetben megkísérlik peren kívül, egyezséggel rendezni, ennek eredménytelensége esetén pedig kikötik a Budapesti II. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

38.     Jelen Általános Hirdetési Feltételek és a Kiadó tarifatáblázata valamennyi kereskedelmi szolgáltatásra vonatkozó egyedi megállapodás szerves, elválaszthatatlan része. Amennyiben az egyedi megállapodásban a Felek jelen feltételtől eltérnek, az adott jogviszonyra a feltételeket az egyedi megállapodásban foglalt eltérésekkel lehet alkalmazni. A Felek jelen feltételtől eltérnek, az adott jogviszonyra a feltételeket az egyedi megállapodásban foglalt eltérésekkel lehet alkalmazni.